Kosmiczne cmentarzysko/ Space graveyard

 

By?o sobie takie miejsce które wszyscy znaj? jako "Kosmiczne cmentarzysko"
Wszyscy znaj?, ale ma?o kto o tym mówi. Nie wiadomo, kto w ogóle tam by?.
Pojawiaj?ce si? opisy tego miejsca s? do?? rozbie?ne. Jedni mówi? ?e jest na jakiej? planecie, inni, ?e na orbicie, jeszcze inni, ?e w ogóle gdzie? w pustej przestrzeni.
Podobnie ró?nice dotycz?ce informacji o tym co si? tam znajduje. Podobno wraki staro?ytnych statków. Niektórzy dodaj? o jakiej? wymar?ej rasie, jeszcze inni bagatelizuj?c okre?laj? go jako takie sobie z?omowisko tyle ze du?e. Paru, wspomina nawet ze to w ogóle nie jest z?omowisko tylko prawdziwy cmentarz.
I komu to wierzy??

wyró?nienia:

itsartmag.com weekly selection >


BACK


Scifi, Illustrations,

TAGS: illustration, scifi, space,